B2S FG: Spry ES

Spry Elem Community School
2400 S Marshall Blvd, Chicago, IL 60616